MIREIA CASTANE STUDIO takes you to a summer road movie